Ketua Jurusan
Dr. Nunik Junara, M.T
Sekretaris Jurusan
Luluk Maslucha, ST, MSc
Kepala Laboratorium Studio Tugas Akhir (Lab. STA)
Aisyah Nur Handryant.,MSc
Kepala Laboratorium Desain Arsitektur Islami (Lab. DAI)
Dr. Yulia Eka Putrie, MT
Kepala Laboratorium Teknologi Bangunan (Lab. TB)
Ernaning Setyowati, MT
Kepala Laboratorium Digital Arsitektur (Lab. DA)
Mohammad Arsyad Bahar, S.T., M.Sc.